NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Hayvan tür ve ırklarının yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır yetiştirme, bakım ve besleme yöntemlerini sınıflandırır ve yorumlar.
P.Ç. 2 Hastalıkların etiyoloji ve epidemiyolojilerini hatırlar ve ayırt eder tanı ve tedavi protokollerini belirler.
P.Ç. 3 Korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile ilişkili temel bilgileri sıralar.
P.Ç. 4 Hayvan ırklarının verimlerini değerlendirir seleksiyon, melezleme ve suni tohumlama bilgisini tekrarlar işletmeler için yönetim planları tasarlar.
P.Ç. 5 Hayvansal gıdaların hijyenik üretim, imalat ve tüketim aşamalarına kadar olan süreçteki teknoloji bilgisini hatırlar.
P.Ç. 6 Veteriner hekimliğe ilişkin mevzuatı bilir ve yorumlar hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.
P.Ç. 7 Hayvancılık ve hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır biyogüvenlik önlemlerini alır.
P.Ç. 8 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, tanı materyallerini yetkili laboratuvarlara gönderir, gerekirse test eder ve tedavisini yapar.
P.Ç. 9 Hayvan sağlığı ve hayvansal üretimle ilgili verileri analiz eder ve yorumlar hayvansal gıdaların sağlık kontrolünü yapar gerekirse araştırma projelerine katkıda bulunur.
P.Ç. 10 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak meslek bilincine sahip olur.
P.Ç. 11 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve görevlerini yerine getirir.
P.Ç. 12 Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanım metotlarını kavrar ve eleştirel yolla değerlendirir.
P.Ç. 13 Alanıyla ilgili yeni bilgi ve bilgi kaynaklarını belirler ve hayat boyu öğrenim etkinliklerine katılır.
P.Ç. 14 Halk ve hayvan sağlığı ile ilgili kurullarda çalışır ve etkinlikler düzenler.
P.Ç. 15 Meslek kurul ve kuruluşlarında görevler alır toplum yararına sosyal projeler planlar ve uygular.
P.Ç. 16 Mesleki gelişimini devam ettirecek ve sosyal ilişkiler kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili bilir ve teknolojik araçları kullanır.
P.Ç. 17 Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir hayvan ve hayvan sahibinin haklarını tanımlar hayvan kullanım etiği ve refahını gözetir.
P.Ç. 18 Çalışma ortamının iş güvenliği kavramlarına dikkat eder, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur.
P.Ç. 19 Veteriner hizmetleri ile ilgili güncellenen mevzuatı kullanır Veteriner halk sağlığı, zoonozlar ve çevre konularında duyarlıdır.
P.Ç. 20 Mesleki olay ve olguları bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak analiz eder, sonuçları yorumlar ve çözüm natifleri sunar.