NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 1. Alanı ile ilgili araştırma yapma, tasarlama ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri ifade etmeyi öğrenmek,
P.Ç. 2 2. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak,
P.Ç. 3 3. İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama konularına dair bilgisayar vb. modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme özelliğini kazandırmak,
P.Ç. 4 4. İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme tecrübesini kazandırmak,
P.Ç. 5 5. İç mimarlık alanı ile farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmektir
P.Ç. 6 1. Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisini kazandırmak,
P.Ç. 7 2. Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirilme becerisini sağlamak,
P.Ç. 8 3. Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışmaları sunabilme becerisini kazandırmak,
P.Ç. 9 4. Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisine sahip olmak,
P.Ç. 10 5. Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme yorumlayabilme, tasarladığı mekan ve donatı elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme ve şantiye ortamında uygulama-denetleme becerisi kazandırmaktır.
P.Ç. 11 1. Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme yetkinliği kazandırmak,
P.Ç. 12 2. İç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve çözümleyebilme, kendi çalışmalarını sorgulayabilme, alanında danışmanlık ve denetleme yetkinliği kazandırmak,
P.Ç. 13 3. İç mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman / uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazandırmak,
P.Ç. 14 4. İç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığı ile soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazandırmak,
P.Ç. 15 5. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme yetkinliği kazandırmaktır.