NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Karşılaştırmalı Edebiyat alanındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karşılaşılan problem ve konuları belirler ve analiz eder, potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
P.Ç. 2 Dil, tarih ve kültürel olarak Türk dili ve edebiyatındaki gelişme ve değişimleri izleyerek, bu birikim ve anlayışlarla diğer dil ve edebiyatların tarihi ve kültürel birikimlerini kavrar.
P.Ç. 3 Türk ve dünya mitolojisinin, halk kültürü, dil, sinema ve edebiyatının özelliklerini, kaynaklarını, sözlü ve yazılı eserlerin yapı ve anlatım özelliklerini ortaya çıkarır.
P.Ç. 4 Dilbilim ve analitik düşünce edinimi sayesinde, kültürlerarası iletişimin sağlamasında gerekli temel bilgi ve beceriyi kazanır.
P.Ç. 5 Özellikle 18-19. yüzyıl eski harfli (Osmanlıca) edebi metinleri okur ve anlar.
P.Ç. 6 Alanına özgü edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sözlü ve yazılı metinleri analiz eder, üretir ve daha önce oluşturulan yazılı veya sözlü metinleri yorumlayarak karşılaştırma yöntemi ile didaktik açıdan somutlaştırabilme becerileri edinir.
P.Ç. 7 Yabancı dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabancı dile çeviri yapabilecek ölçüde dil bilgisi ve dil bilinci ile eşdeğer bir çeviri yapabilme becerisi kazanır.
P.Ç. 8 Lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilecek yeterliliğe sahip olur, ortaklaşa tartışmalar yapar.
P.Ç. 9 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça vd. yazılmış ülke edebiyatlarının edebi akım özelliklerini mukayese yolu ile üslup, didaktik vb. açıdan değerlendirir.
P.Ç. 10 Edinilen bilgiyi yeni durumlara uyarlar, yorumlar ve eleştirir.
P.Ç. 11 Toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları bilimsel esaslara göre uygular.
P.Ç. 12 Filolojik konularla ilgili bilgileri sahip olduğu yabancı diller sayesinde izler, diğer disiplinlerden yararlanır, bu bilgileri sunma ve muhatabının bu sunumları nasıl algılayabileceğini ön görebilme yeteneği kazanır.